Stora Sjöfallets Nationalpark har en yta på 1278 km2 och har varit skyddat område sedan 1909. Namnet kommer från det breda vattenfall i fem nivåer som Luleälv en gång hade här.

Flora
Delar av Stora Sjöfallets nationalpark är att betrakta som högfjällsområde med mindre vegetation. Längs Stora Lulevatten förekommer det däremot riklig vegetation. Här finns en av Europas äldsta tallskogar och en stor andel ängar (10%), så för den botaniskt intresserade finns det mycket att upptäcka, framför allt i Teusadalen. Drygt hälften av fjällets 400 kända floraarter har påträffats i nationalparken och bland dem finns rariteter som raggfingerört och grusnarv. Hjortronen eller "Lapplands guld" kan plockas från mitten av juli till slutet av augusti.

Den rika floran var en av anledningarna till att området avsattes till nationalpark. Stora delar av berggrunden i parken är mycket kalkfattig och anledningen till de många stora rishedarna med dvärgbjörk och kråkbärsris. Lavar förekommer rikligt och här finns en för parken säregen bergart - sjöfallskvartsiten.

Fauna
Fågelfaunan är artrik och närmare 125 arter har påträffats här. Karaktärsfåglar är ljungpipare, ängslärka och stenskvätta. Arter som småspov, fjällabb, örn och fjällvråk får även den oinvigde att höja på blicken. Och sällsyntheter som fjällgås, jaktfalk och lappuggla kan man med lite tur observera. Sjaunja som gränsar till parken är Sveriges största fågelskyddsområde och Europas största samlade myrmarksområde. Av de större djuren är renen den vanligaste, följd av älg, rödräv, hermelin och hare. Mer sällsynt är lo, järv, björn och fjällräv. Vissa år kan det vara gott om gråsidig sorkfjällämmel.

Ett världsarv att vara rädd om
Stora Sjöfallet ingår i världsarvet Laponia. Det innebär att området är utsett av FN-organet Unesco som ett av världens främsta natur- och kulturhistoriska objekt. Som ett sådant bör det naturligtvis vårdas och besökas med stor respekt. Oftast räcker det med en stor portion sunt förnuft, men för att det inte ska ske några missförstånd finns det vissa regler som måste efterföljas.
 -

förstöra eller skada naturföremål eller markyta
- fälla eller skada växande eller döda träd, ris eller buskar
- döda, fånga eller jaga djur eller föra bort ägg/bon
- bortföra mineral eller annat geologiskt material
- plocka eller gräva upp växter
- använda motorbåt/motordrivet fordon utanför anvisade vägar och leder
- ställa upp husvagn/bil med släpkärra annat än på anvisad plats
- ställa upp ark (ark=husvagn på medar som dras av skoter, har hål i golvet så att man kan sitta "inomhus" och pimpla genom isen)
Dessutom finns det särskilda restriktioner vid flygning inom nationalparken.

Fråga oss gärna en gång för mycket än för lite!